Joined To Hashem Ministries

HEILIG LAND?

Door Charles (Ariel) Hamblin

Proloog

IK BEN EEN JOOD EN EEN ZIONIST

Mijn vrouw en ik zijn Joden en burgers van IsraŽl en de Verenigde Staten. Mijn studies en onderzoek hebben mij ertoe geleid te geloven dat alle Godvrezende mensen de natie IsraŽl moeten steunen.

Ik houd erg veel van mijn land (de Verenigde Staten). Dat ik en mijn land IsraŽl moeten steunen is in de Schrift te vinden in Jesaja 60:12 waar staat, " 12 Want het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.Ē En in Genesis 12:1-3 staat, ď Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken.Ē

/s/ Charles (Ariel) Hamblin

HEILIG LAND?

 

ALTIJD GEWEEST, NU, EN VOOR ALTIJD !

Is Israel werkelijk het Beloofde Land (Heilig Land)? Of is het gewoon een bergachtig gebied ten westen van de Jordaan? Aangezien er tijdens in de voor bije 2000 jaar slechts een paar duizend Joden wonen, veronderstel ik dat je zou kunnen zeggen dat de duizenden Arabische Moslims die er in de laatste 150 jaar uit andere delen van de wereld zijn naartoe gekomen enige aanspraak kunnen maken op dit strategische, controversiŽle stukje geografie. En natuurlijk, gaat dit ervan uit dat er geen God is, de God van Abraham, Izaak en Jacob.

Als je zegt dat de god van de Moslims dezelfde God van de Joden en de Christenen is, dan stel ik voor dat je terug je geschiedenis gaat studeren. Want in de geschiedenis van het Arabische schiereiland zul je zien dat er vele goden waren. Om een lang verhaal kort te maken, de zogenaamde profeet Mohammed besloot dat hij ťťn van die goden zou uitkiezen die zijn volgers moesten aanbidden. De god die hij uitkoos was de maangod. Dus als je geloof in de maangod, geef dan al uw steun aan de Moslims. Maar als je geloofd in de God van de Christenen en de Joden, lees en luister dan aub. Naar de woorden van de ene ware God.

Deze boodschap is erg belangrijk want ik geloof dat ze zelden onderwezen wordt in Zondagscholen of kerkdiensten en in de meeste gevallen is er zelfs nooit over gesproken. Ik heb vele Christenen gevraagd hoe dikwijls hen geleerd werd om de eindtijd profetieŽn te bestuderen, over de tijd en de plaats waar YHWH het hele land aan het volk van IsraŽl teruggeeft. We zijn er zeker van dat je weet dat God het Land IsraŽl aan het Joodse volk beloofde en er zijn voorzeker miljoenen Amerikanen die geloven wat de Bijbel zegt in dat opzicht.

Onze beschaving is gefundeerd op Judeo- Christelijke moraal en ethische waarden die in sterk contrast staan tot de waarden van de radicale Islam. Ik denk dat het noodzakelijk is om toelichting te geven waarom ik het over de Islam ( een religie) heb. Het is niet dat ik hen boven andere religies uitkies. De enige reden waarom ik over hen spreek is omdat deze religie een haat tegen IsraŽl en het christendom heeft. Dit staat geschreven in hun Koran ( haat tegen Joden en extreme haat tegen Christenen).

Dit land IsraŽl is een heel klein strookje land, het heeft slechts 1/400ste afmeting van de Arabische staten. De staat IsraŽl past 10 keer in Kansas. Het Palestijnse verbond is nooit veranderd; het roept op tot de dood en de vernietiging van heel IsraŽl. De onbuigzame natuur van de Moslim religie en de Arabische vijandschap zijn een realiteit. Arabische aanzetting tot terrorisme en haat tegen IsraŽl en Joden houd een voortdurende dreiging in voor eenieders veiligheid.IsraŽl kan niet het minste stukje land opgeven, want God heeft gezegd dat ze dat niet kunnen. Het kan niets van het land opgeven want dat zou hun dood zijn. De Arabische Staten waar de Palestijnen vandaan kwamen zouden hen allemaal in een hartklop naar huis kunnen nemen, maar dat willen ze niet

Ook al noemen de Arabische Moslims zichzelf Palestijnen, het grootste gedeelte van hen zijn geŽmigreerd vanuit andere Arabische landen zoals SyriŽ, Libanon, JordaniŽ, Egypte, Saudi ArabiŽ, LibiŽ, TunesiŽ en Irak. Yaser Arafat werd geboren en opgevoed in Egypte. Gedurende vele eeuwen waren de enige mensen die Palestijnen werden genoemd, Joden en een paar nomadische BedoeÔenen. Dit werd zeer goed gedocumenteerd in de geschriften van Christen pelgrims die door het Heilig Land reisden, evenals vele jaren later de Ottomaanse Turken. Deze Islamitische Arabieren maken grote aanspraak op dit land. Geschiedenisboeken leggen hun valse claims bloot. Zij gebruiken hun volk Palestijnen om hun doel te bereiken (de vernietiging van heel IsraŽl). Ze kunnen het bestaan van IsraŽl op deze aarde niet verdragen!

De Arabieren zeggen dat dit hun land is, maar geen enkele van hun heiligste plaatsen zijn in IsraŽl, ze zijn in Mekka, in Medina, en de derde is een moskee, waarschijnlijk ten noorden van Damascus. Daartegenover is Israel voor de Joden steeds heilig geweest. Er zijn historische en archeologische mappen van Judea en Samaria, die de vele heilige plaatsen van de Joden die uit de Bijbelse tijden dateren, illustreren.Ē Het Land IsraŽl is voor het Volk IsraŽlĒ Op de Tempelberg in Jeruzalem, waar Salomons tempel ooit stond, staat nu een moskee, maar deze moskee is niet ťťn van Islamís heiligste sites.

Al wat hier gezegd is, kan helpen bij het begrijpen waarom het zo belangrijk is te weten waarom eenieder moet opstaan voor Godís doelen, Godís land( IsraŽl) en Zijn volk

Ik heb geen antwoord op al uw problemen!
Ik heb geen antwoorden op de problemen van de wereld!
Ik heb geen genezingsbediening!
Ik kan niet helpen met financiŽn!
Ik kan de massa problemen die de meesten van ons hebben niet verhelpen!

 

Maar ik geloof oprecht dat als je deze boodschap, die duidelijk door de Heer is voorgelegd niet aanvaard, je jezelf en je familie een grote zegen ontzegt. Maar meer dan dat, je zult jezelf aan de tegenovergestelde zijde van Gods wil plaatsen. Eens je deze waarheden en geboden kent, zal je verantwoordelijk gehouden worden door de Here God.

Gen 27:28-29 God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde, en overvloed van koren en most. 29 Volken zullen u dienen, en natiŽn zich voor u nederwerpen; wees heerser over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend.

Ik geloof dat u en de uwen al de zegening kunt ontvangen die God voor u heeft! Vergeet aub. niet dat eender wat IsraŽl doet altijd een effect heeft gehad op de wereld. Gedenk dat IsraŽl door God werd geschapen om een Licht voor de Volkeren te zijn.

DIT LAND VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JACOB

Het geografisch gedeelte waarover we het hier hebben is het gebied van de bergen in de moderne staat IsraŽl.Dit gebied begint in het noorden, loopt van Jenin en Megiddo, recht naar het zuiden naar een punt ten noorden van Berseba. De steden in het zuiden zijn Omer, Dura, Dhahiriya, en Hebron. In het oosten is de Jordaan Vallei en de Jordaan Rivier. In het westen zijn de steden Biet Shemesh, Lod, Petah Tiqua, en Tkulkarm.

In het midden van deze bergen ligt de Heilige Stad van Koning David, "Jeruzalem." Hťťl IsraŽl is Heilig Land! Er wordt in de Bijbel duidelijk over gesproken als Heilig, en is deel van het profetische en geografische herstel van het land en het volk, Judah en Israel. Hťťl IsraŽl is heilig, dat sluit in de Vlakte van Sharon( al de kustlanden) de valleien, de glooiende heuvels, de rivieren, van de Rode Zee, tot Libanon en tot aan JordaniŽ in het oosten.

Hoe dan ook, het grootste gedeelte van de Bijbelse profetie speelt zich af in dit berggebied dat ď Judea- SamariaĒ genoemd wordt. De ongelovigen in de wereld noemen het de Westbank!

Gedurende tweeduizend jaar, op bijna alle Christen en Joodse kaarten, werd al dat land altijd beschouwd als het Heilige Land van God, het land waarvan God zei dat het land van ď Abraham, Izaak en JacobĒ was.

Voor ik verder ga moet ik duidelijk maken, als je niet geloofd in de God van de Christenen en de Joden en dat de Bijbel het Woord van God is, doorgegeven door de profeten en de heilige mannen in dit boek, dan zal deze boodschap geen zin hebben of dit zeer moeilijk en belangrijk dilemma verduidelijken

Het probleem van welk volk deze natie beheerd, zal en heeft al invloed op de hele wereld. Het probleem zal nooit opgelost raken, noch zal er vrede bereikt worden! Menselijke logica, redeneringen, of wereld gebeurtenissen ( verleden of heden) zullen niet veranderen wat God heeft voorbestemd!

Daarenboven, wie maakt aanspraak op het totale eigendomsrecht van al dit land en al het omliggende land, vele mijlen in alle richtingen? Ik wil benadrukken dat deze claim geldt, voor dit bepaalde gebied, niet voor de hele wereld. Dus laten we nu kijken naar wat het woord van God zegt over dit stuk land.

Lev 25:23-28 23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

24 In het gehele land, dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan.

25 Wanneer uw broeder verarmd is en iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden, en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen.

26 Wanneer iemand geen losser heeft, maar zijn vermogen wordt toereikend, zodat hij verwerft, wat hij voor lossing nodig heeft,

27 dan zal hij de jaren sinds de verkoop in rekening brengen, en wat nog overblijft de man terugbetalen aan wie hij het verkocht heeft, opdat hij zijn bezitting terugkrijgt.

28 Maar indien hij niet verwerft wat nodig is, om hem terug te betalen, dan blijft wat hij verkocht heeft, in het bezit van hem die het gekocht heeft, tot het jubeljaar: maar in het jubeljaar zal het vrijkomen, en hij zal zijn bezitting terugkrijgen

In deze verzen gebied YHWH de IsraŽlieten ( Joden) dat het land doorheen de hele geschiedenis moet behouden worden, voor altijd. En zij moeten in staat zijn om het eigendomsrecht, rentmeesterschap over dit land terug te krijgen. Dan zegt YHWH voor de hele wereld hoorbaar, ďwant het land is van Mij, en u zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.Ē

EEN PROFETIE OVER DE BERGEN VAN ISRAňL

HET WOORD VAN GOD AAN DE PROFEET EZECHIňL

Eze 36:1-15 Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van IsraŽl en zeg: Bergen van IsraŽl, hoort het woord des HEREN. 2 Zo zegt de Here HERE: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, 3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here HERE: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoude worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen Ė 4 daarom,O bergen van IsraŽl, hoort het woord van de Here HERE. Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, 5 daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen; 6 daarom, profeteer over het land van IsraŽl en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here HERE: zie, Ik spreek in mijn na-ijver en in mijn grimmigheid: omdat gij de smaad der volken gedragen hebt, 7 daarom, zo zegt de Here HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen.

8 Maar gij, O bergen van IsraŽl, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk IsraŽl, want nabij is zijn komst. 9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis IsraŽls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 11 Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 12 Ik zal mensen op u doen verkeren, en wel mijn volk IsraŽl, die zullen u in bezit krijgen; gij zult hun tot een erfdeel zijn en hen niet langer van kinderen beroven. 13 Zo zegt de Here HERE: Omdat men van u zegt: een mensenverslinder zijt gij, (een land), dat zijn volk van kinderen berooft, 14 daarom zult gij geen mensen meer verslinden en uw volk niet meer van kinderen beroven, luidt het woord van de Here HERE. 15 Ik zal u de hoon der volken niet meer doen horen, de smaad der natiŽn zult gij niet meer dragen, en gij zult uw volk niet meer van kinderen beroven, luidt het woord van de Here HERE.

 

De Here God spreekt tot de profeet EzechiŽl, dat hij moet profeteren tot de bergen van IsraŽl en de ravijnen en de valleien, dat de tijd spoedig komt dat Hij ( God) Zijn Heilige Bergen zal reinigen van de heidenen en van de vloeken die zij op deze Heilige plaats gebracht hebben.

Deze Heilige Plaats is wat de niet-gelovige wereld de West Bank noemt.

Als je geloofd dat het woord van God waar is, en mensen proberen jet overtuigen dat het land (Eretz) aan de Palestijnse Moslims moet gegeven worden, dan moet ik je vragen om alstublieft de geschriften over dit onderwerp te bestuderen. Ik zal vele hiervan hieronder aangeven en sommigen becommentarieren. Alsjeblief wees niet in dwaling over deze feiten. Ik zal u waarschijnlijk nooit kennen, maar God zal uw gezindheid kennen, en het allerbelangrijkst, Hij zal precies weten waar je staat, voor Zijn doeleinden of tegen Zijn doeleinden.

DE HEIDENSE VOLKEN GEOORDEELD

HET WOORD VAN GOD AAN DE PROFEET JOňL

Joel 3:1-21 " Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel IsraŽl, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, 3 en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.

4 En voorts, wat wilt gij van Mij, gij Tyrus en Sidon en alle landstreken van Filistea? Wilt gij Mij vergelding bewijzen? Maar indien gij het Mij vergelden wilt, snel, ijlings zal Ik de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen. 5 Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen, mijn kostbare schatten naar uw tempels gebracht, 6 en de kinderen van Juda en van Jeruzalem hebt gij verkocht aan de IoniŽrs, om hen ver van hun gebied weg te voeren. 7 Zie, Ik zal hen doen opstaan uit de plaats waarheen gij hen verkocht hebt, en Ik zal de vergelding op uw eigen hoofd doen nederdalen: 8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand der kinderen van Juda, en dezen zullen hen verkopen aan de SabeeŽrs, naar een ver verwijderd volk, want de HERE heeft het gesproken.

9 Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! 10 Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. 11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen. 12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot.

14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing. 15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. 16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen IsraŽls. 17 En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

18 Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des HEREN en zal het dal van Sittim drenken. 19 Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten. 20 Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. 21 En Ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had. En de HERE zal blijven wonen op Sion.

.
Deze profetie van God aan de profeet JoŽl isniet alleen een boodschap aan de Joden en hoe de Messias hen zal leiden om hun vijanden te verslaan, maar het is een profetieover de Palestijnen en Lebanon en hoe Hij zal afrekenen met de Palestijnen en al de volkeren van de aarde.
Laat de Heidense volken opgeschrikt worden en zich voorbereiden op oorlog als God hen naar de Vallei van Jehoshaphat (Vallei vanUitspraak). Ditis een wereldschokkendegeweten Ėonderzoekingstijddie ons in mijn opinie te wachten staat. In dit hoofdstuk spreekt hij ook over een verschrikkelijke voor Egypte en JordaniŽ. In de laatste twee verzen herinnert YHWH ons eraan hoe zondig en hoe schuldig de Joden zijn geweest en toch , desondanks, omdat God zijn verbonden bewaard, zullen sommigen van hen verlost en vergeven worden. Zijn allerlaatsteuitspraak aan ons allemaal ,iskeer op keer zowel in het Oude Testamentals in het Vernieuwde Testament , dat Hij regeert vanuit Jeruzalem. Dit staat ook geschreven in het boek Zacharia , hoofdstukken 12 en 14.

 

MEER VERZEN AANGAANDE DE HEILIGE BERGEN VAN ISRAňL

Jes. 2:1-5 1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3 machtige naties zullen zeggen: ĎLaten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.í Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 5 Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

 

SION : GOD'S BERG, (Har Zion)

Jes.14:25 25 Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land, ik verbrijzel AssyriŽ op mijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd, zijn last wordt van hun schouders genomen.í

The Assyriers moeten vernietigd worden op Gods Bergen !

 

Jes. 49:13-16 13 Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. 14 Maar Sion zegt: ĎDe HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.í 15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten

of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 16 Zie,Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen

 

Weer gebied YHWH de hemelen, aarde en de Bergen, zing en roep het uit van vreugde als Hij Zijn Volk red .

"GOED NIEUWS"

Jes. 52:7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt:

ĎUw God is koning!í

Wanneer de profeten van God het goede nieuws naar de Bergen van IsraŽl (Judea & Samaria) brengen, dat Hij is teruggekeerd naar de Berg Sion , zal dit hoogst waarschijnlijk de profeet Elijah zijn en ook anderen zullen uitroepen dat de Messias op het punt staat aan te komen

Jes.65:9 Uit Jacob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, mijn dienaren zullen zich daar vestigen.

God zal de nakomelingen van Jacob, ĎIsraŽl en Judahí thuisbrengen om Zijn Heilige Bergen te bezitten .

.

Ps 68:17 waarom afgunstig, veeltoppig gebergte, op de berg die God als zetel koos? De HEER woont daar voor eeuwig.

De herder van IsraÍl (De HERE GOD VAN ISRAEL) zal Zijn volk IsraŽl van over de hele wereld inzamelen en hen voor eeuwig weiden op de Bergen van IsraŽl (Eretz) en op al de valleien en vlakten (Sharron).

JACOB'S DROOM

Genesis 28:10-19 Jacob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ĎIk ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Izaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.í

16 Toen werd Jacob wakker. ĎDit is zeker,í zei hij, Ďop deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.í

17 Eerbied vervulde hem. ĎWat een ontzagwekkende plaats is dit,í zei hij, Ďdit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!í 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel; Noot (28:19) Betel Ė Betel kan worden vertaald als Ďhuis van Godí. vroeger heette het daar Luz

 

Jacobs droom hadgenoeg moeten zijn om de mensheid er attent op te maken dat dit ď Heilig LandĒ is en dat het gegeven was aan al de nakomelingen van Jacob . Er bestaat een lied over Jacobs ladder dat velen als kind in de Zondagsschool geleerd hebben, maar er werd nooit geleerd hoe belangrijk het was goed te lezen en te zingen wat Jacob zei toen hij wakker werd.
Werkelijk , deze woorden hadden genoeg moeten zijn om de wereld van Godvrezende Christenen en Joden nederig te maken .
In de boodschap van Yeshua in MattheŁs 5:17 probeerde Hij zijn volgers te waarschuwen dat er heel wat meer nodig is om een plaats in het Koninkrijk der Hemelen te verwerven, dan het genezen van zieken, doden te doen opstaan en aan al je persoonlijke noden te voldoen. Hij verwijst naar de wetten van God en de woorden van de profeten. Daaraan moetgehoorzaamd worden!

Matthew 5:17-20 ďDenk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeŽn, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

In het Nieuwe Testament schrijft Paulus over de nederigheid en de vreze des Heren. Hij spreekt over Gods verlossingsplan voor Zijn volk "Judah en Israel," hij spreekt over het Heilig Land en over het belang ervan. Zijn woorden hierover zijn te vinden in Romeinen 11 en op andere plaatsen in Paulus Ďbrieven.

HET OVERBLIJFSEL VAN ISRAňL

Romeinen 11:1-10 Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een IsraŽliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij IsraŽl bij God aanklaagt? 3 ĎHeer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.í 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? ĎIk heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die hebben niet voor Bašl geknield.í 5 Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. 6 Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. 7 Wat betekent dit alles? Wat IsraŽl heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam, 8 zoals ook geschreven staat: ĎGod heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.í 9 En David zegt: ĎLaat hun tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. 10 Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed.

 

GEňNTE TAKKEN

Romeinen 11:11-32 11 Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden. 12 Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. 13 Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dŠŠrom zo hoog 14 omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. 15 Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood? 16 Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. 17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geŽnt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ĎDie takken zijn toch afgebroken zodat ik geŽnt kon worden?í 20 Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u Ė als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de IsraŽlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geŽnt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geŽnt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geŽnt!

25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van IsraŽl werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel IsraŽl worden gered, zoals ook geschreven staat: ĎDe redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. 27 Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.í 28 Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29 De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. 30 Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, 31 zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. 32 Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

De G-d van IsraŽl heeft een eeuwigdurende belofte gemaakt aan het Joodse volk, dat het Heilig Land voor altijd hun erfgoed zal zijn Geen aardse leider is gemachtigd om tegen Gods Woord in te gaan.

TOT BESLUIT

Is Eretz (het hele land IsraŽl) enkel een leuke plaats waar de Joden mogen leven en waar ze wat oude geschiedenis hebben over hun vroege begin? Wel, vele andere volken hebben daar ook geleefd en hebben ook geschiedenis van betekenis in die plaats gemaakt . De AssyriŽrs , de Egyptenaren, Grieken , Romeinen, Byzantijnen , Mamaluken, de Nomadische Arabieren,en natuurlijk het Ottomaanse Keizerrijk (Turken ) leefden daar vele honderden jaren, maar geen van hen wilde dit land tot een natie maken. Het was enkel een bezit , of een zeer strategische locatie in het Midden Oosten, recht in het midden van de Vruchtbare Maansikkel .Heeft in al deze duizenden jaren van geschiedenis, ooit ťťn van deze volken het ooit benoemd als hun thuisland? NEEN! Dit land was altijd slechts een deel van een andere natie .

Heeft ťťn van deze volken ooit gebeden voor het land en de oogsten, voor de vroege en de late regens? NEEN! Enkel de Galute (zwervende Jood)! Waarheen hij op deze aarde ook gedreven werd (de diaspora), alleen de Jood bad voor zegeningen over het land en over Jeruzalem, de stad van de levende God . Keren Joden hun aangezicht niet naar Jeruzalem als ze bidden ?

En herdenken de Joden niet de geloften gedaan onder de huwelijks Chuppah ď Als ik u vergeet O Jeruzalem , moge mijn rechterhand zijn vaardigheid verliezen en moge mijn tong aan mijn verhemelte kleven als ik U, Jeruzalem niet gedenk als mijn hoogste vreugde .Ē Is God dood? Wel , als er een God van Jacob is dan hebben velen van ons nooit aandacht besteed aan wat Hij altijd gezegd heeft . Luisterden we toen Hij zei dat Hij land van andere volken wegnam en het aan Israel ( Jacob) gaf? En dat Hij in de laatste dagen de landbouw zou herstellen en de goede waterbronnen en de grote steden zou herbouwen op de ruinen van de oude steden?

God zou het IsraŽlisch leger voorgaan als een wespennest om de vijanden van IsraŽl te verwarren en terroriseren . IsraŽl bestaat vandaag omdat God al haar vijanden verslagen heeft! En in een ander Bijbels voorbeeld zei David aan de Fillistijn ď ĎJij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,í, Ďmaar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van IsraŽl, die jij hebt beschimpt. 46 Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyenaís ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat er EEN GOD IN ISRAňL IS. 1 Samuel 17:46

Niets is veranderd, dit is nog altijd het leger van de levende God, en Hij is nog altijd daar in het land IsraŽl. Zie je nu dat sommigen onder ons deze valse vrede niet kunnen aanvaarden. Bij het decreet van God mag het land niet verdeeld of weggegeven worden. En wat betreft mijzelf en mijn huis , wij zullen de Heer dienen.

Ik Geloof dat dit de dagen zijn en de tijden als die van Koningin Esther , toen Mordechai haar neef en voogd, tot haar kwam en zei ,Ē Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? ď Esther 4:14

Vandaag , dit uur, is die tijd voor ons om op te staan voor de doeleinden van YHWH , om Zijn volk IsraŽl te redden van hen die het ď Eretz ď ( land IsraŽl) zouden willen weggeven voor de valse vrede ..

VALLEI VAN UITSPRAAK

We zijn allemaal op een zeer hoge snelheid autoweg , bumper aan bumper met totaal geenruimte voor vergissingen . We proberen allemaal op de juiste plaats te komen. Het probleem ligt hierin dat in deze hoge-snelheid wereld er zelden wat ruimte en tijd is voor belangrijke wijzigingen. De meeste van ons zijn geprogrammeerd om in de rij te blijven waarin we zijn. Als YHWH tot ons spreekt , zullen we het horen en in staat zijn om snel genoeg in de correcte rij te schuiven, of zal verwarring ons bevangen en van de weg naareen doodlopendpad leiden?

 

By Charles (Ariel) Hamblin

Ned.vert.S.van Goethem